บทสวดมงคลจักรวาลน้อย อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากหลายๆแห่งมารวมกัน

 

สำหรับหลายท่านที่ต้องการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากหลายๆแห่งมารวมกันเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางไปแห่งหนไหนก็ตาม ลองสวดบทมงคลจักรวาลน้อย เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวท่าน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุ

ภาเวนะ พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณัง

ระตะนานัง อานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเนะ

ปิฎะกัตตะยานุภาเวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ สัพเพ เต โรคา

สัพเพ เต ภะยา สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปัททะวา

สัพเพ เต ทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสันตุ อายุ

วัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก พะละ

วัฑตะโก วัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา


ทุกขะโรคะภะยา เวรา                โสกา สัตตุ จุปัททะวา

อะเนกา อันตะรายาปิ                 วินัสสันตุ จะ เตชะสา

ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง               โสตถิ ภาค์ยัง สุขัง พะลัง

สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ                โภคัง วุทผี จะ ยะสะวา

สะตะวัสสา จะ อายู จะ              ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯNo comments:

Post a Comment