บทอุทิศส่วนกุศล คลายทุกข์ นิ่งสงบนิ่งสงบจากบางส่วนสวดมนต์ของวัดอัมพวัน


หลายคนที่ต้องทุกข์ใจในช่วงเวลาต่างๆ ลองตั้งจิตและอยู่นิ่งๆกับตัวเองหลุดโลกโซเชียลไว้สักพัก เบรกความวุ่นวายให้เราสงบ บทสวดมนต์นี้นำมาบางส่วนจากหนังสือสวดมนต์ของวัดอัมพวัน ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อิทัง ฐิตะธัมมัสสะ โหนตุ, สุขิโต โหนตุ, ฐิตธัมโม ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ, แด่หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม, ขอให้หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม, จงมีความสุข อิทัง เม, มาตาปิตูนัง โหตุ, สุชิตา โหนตุ, มาตาปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ, แก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า, ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้า, จงมีความสุข อิทัง เม, ญาตีนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ, ญาตะโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ, แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า, ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า, จงมีความสุข อิทัง เม, คุรูปัชฌายาจะริยานัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ, คุรู ปัชฌายาจะริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ, แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า, ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า, จงมีความสุข อิทัง, สัพพะเทวานัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ, สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ, แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง, ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง, จงมีความสุข อิทัง, สัพพะเปตานัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ, สัพเพ เปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ, แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง, ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง, จงมีความสุข อิทัง, สัพพะเวรีนัง โหตุ, สุชิตา โหนตุ, สัพเพ เวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ, แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง, ซอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง, จงมีความสุข อิทัง, สัพพะสัตตานัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ, สัพเพ สัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ, แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง, ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง, จงมีความสุข


No comments:

Post a Comment